Общи условия

ДОГОВОР за организирано пътуване № .......

         Днес ................ в  Благоевград  между: " Сенатор Травел“ ЕООД,

 Удостоверение за регистрация на туроператор  No РКК – 01 – 06045, адрес на управление гр.Благоевград, ул. Трети март 20,  еmail: senatoragency@gmail. com  ЕИК: 101794511, банкова сметка BG75RZBB91551062853815 в Райфайзенбанк ЕАД, представлявано от  ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХАДЖИЙСКА, наричана по-долу за краткост ТУРОПЕРАТОР, от една страна

 и

........................................................................................................  ЕГН .........................., л.к.№...................................... издадена на.................. , валидна до................. , с постоянен адрес: гр..................................................... , ул................................................ , тел. ..............................., наричан(а) по-долу  Потребител от името и за сметка на туристите oт списъка по-долу, доброволно се сключи настоящия договор за организирано групово туристическо пътуване с обща цена.

  1. ТУРИСТИТЕ ще пътуват на екскурзия/почивка до .................................................................................................................................................
  2. Списък на Туристите:

 

Име, презиме,

фамилия

Номер на паспорт/лична карта

Издадена на

Валиден до

ЕГН

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

  1. ТРАНСПОРТ :

Пътуването ще се извърши с.........................................................................................................

4. Пътуването ще започне от начален пункт.................................., на.......................,.час на тръгване .........................  по маршрут...................................................................................... Пътуването ще завърши на ...........................................в ........................................ Продължителност  .................................

5. Настаняване:  хотел ....................... брой ...................... вид стаи..........................

6. Хранене: ................................................................................................................................

7. В общата цена на настоящото пътуване са включени следните услуги:

..........................................................................................................................................................

8. Цената не включва:

.....................................................................................................................................................

9. Пакетна цена в лева на пътуването:

.........................................................................................................................................................

10. Доплащания ..........................................................................................................................................................

10.1. Към цената на настоящото пътуване задължително се доплащат следните такси и/или услуги:

..........................................................................................................................................................

10.2. Доплащане за допълнителни услуги, невключени в общата цена :

..........................................................................................................................................................

11. Крайна цена на екскурзията/почивката (с включени отстъпки и доплащания) .....................................................................................................................................................

12. Цената на екскурзията/почивката ще бъде заплатена по следния начин:

а) депозит: ................................................до: .............................  по банков път/в брой

б) доплащане: ...........................................до................................. по банков път/в брой

13. ТУРИСТЪТ предявява следните специални изисквания, за които  е постигнато съгласие между страните:...........................................................................................................................................

                             

                      ТУРОПЕРАТОР:                                          ПОТРЕБИТЕЛ:

 

 Днес: .............................в град Благоевград с подписването на тази бланка между:....................................................................................................................,  ЕГН ............................. като Потребител, от една страна, и Сенатор Травел  ЕООД като Туроператор, от друга страна, се сключва   ДОГОВОР № ................ / .............................. Неразделна част от този Договор са Общите условия описани на гърба на тази бланка-договор.

Договорът се сключва  по чл.80 от ЗТ и изискванията на чл.81 и на чл.87 от ЗТ, с които Потребителят преди сключването на настоящия Договор е предварително запознат.

 Пътуването, посочено в т.1  може да се осъществи само, ако е набран минимален брой от ..................... участници. В срок до ............................... Потребителят ще бъде уведомен, ако този брой не е набран.

Задължителната медицинска застраховка за пътуване в чужбина по чл. 72 от ЗТ се сключва със ..........................................................................................................................................................

Потребителят има възможност да сключи допълнителна застраховка „Отмяна на пътуване” за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт, които не са включени в цената на пакета.

Потребителят декларира, че му е представен сертификат за сключена от Туроператора застраховка по чл.97 от ЗТ............................................................................................................... 

                                            

.....................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Предоставям на „СЕНАТОР ТРАВЕЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление : Благоевград, ул. Трети март 20, ЕИК 101794511 доброволно изричното си съгласие за събирането, записването, складирането,  съхранението,  обработването на личните си данни включително и предоставянето им на трети лица, във връзка със сключения между нас договор за организирана почивка.