Общи условия

                                 ДОГОВОР за организирано пътуване № 57

 

         Днес  ..................2023 в  Благоевград  между: " Сенатор Травел“ ЕООД,

 Удостоверение за регистрация на туроператор  No РКК – 01 – 06045, адрес на управление гр.Благоевград, ул. Трети март 20,  еmail: senatoragency@gmail. com  ЕИК: 101794511, банкова сметка BG75RZBB91551062853815 в Райфайзенбанк ЕАД, представлявано от  ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХАДЖИЙСКА, наричана по-долу за краткост ТУРОПЕРАТОР, от една страна

 и

.........................................................,  ЕГН.................................. л.к.№ .........................., издадена на ....................................... , валидна до ...................................  , с постоянен адрес:  ....................................................... ,  тел.........................................  наричан(а) по-долу  Потребител,  от друга страна , доброволно се сключи настоящия договор за организирано групово туристическо пътуване с обща цена:

                                                 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1.1.Потребителят възлага и заплаща на Туроператора  туристически пакет по описания маршрут , програма и условията на настоящия договор.

1.2. Туристическият пакет е с начална дата на тръгване ............................. г, продължителност ..... дни

Име на екскурзията: .............................             ТРАНСПОРТ: ..................................................

Категория хотел: ..................                              БАЗА ЗА ИЗХРАНВАНЕ:

Стая: ................................................

Цена на пакета: ........................................ лева

1.3 В общата цена на настоящото пътуване са включени следните услуги:

......................................................................................................................................................

1.4. Цената не включва:

......................................................................................................................................................

1.5. Цената на екскурзията ще бъде заплатена по следния начин:

а) депозит: 30 % eвро  по банков път/ в брой

б) доплащане: 70 % по банков път/ в брой

 

                                                    2.УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИЯ:

Повече от 41 дни, преди началната дата на пътуването – без неустойка

От 21 до 40 дни, преди началната дата  на пътуването  стойността на  1 нощувка

 От 8 до 20 дни преди началната дата  = 50% от цената на общия престой

 От 7 до 0 дни  = 100% от цената

                                                        3.РЕКЛАМАЦИИ

3.1. Рекламации относно организацията и провеждането на програмата, се приемат в писмен вид в четиринадесетдневен срок след завръщането на клиента и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачествено изпълнение на услугата.

3.2.ТО се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозираната рекламация.

                                                        4.ПРАВА НА ТО

4.1. ТО си запазва правото да внася промени в програмата на пътуване,в случай,  че обстоятелства извън неговите правомощия налагат това.В случай на такива промени клиентите ще бъдат информирани своевременно и ще могат да приемат промените, да изберат друго пътуване или да анулират, без от това да произтича финансова санкция за тях.

4.2.Всички автобусни екскурзии се осъществяват при минимум  30 туриста.В случаите на по - малко записали се клиенти „СЕНАТОР“ може да анулира провеждането на екскурзия, като уведоми записалите се клиенти не по – късно от 7 дни преди определената начална дата.

4.3.ТО носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, вклучени в програмата.

4.4.ТО не носи отговорност при връщане на туристи от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите и разпоредбите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.

4.5.ТО не носи отговорност, ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определена среща по време на изпълнение на организираното туристическо пътуване.

4.6. ТО не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:

  Действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

  Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА и/или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, , масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

4.7..Отговорността на Туроператора не може да надхвърля заплатената от потребителя цена на пътуването.

               5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

 5.1.За да сключи договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи необходимите документи и да заплати според датата депозит или пълната стойност на пътуването. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спази следните срокове за плащане,

до ................................. – 100% от стойността на резервацията на турист

до ................................. – 35% от стойността на резервацията на турист

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване, за да му бъде предоставена  предварителна информация преди началото на пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма. Тази информация се предоставя не по-късно от 7 /седем/ дни преди началото на пътуването.
В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се яви в така определения срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност затова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е информиран.
5.3. При нанесени щети на ползваните хотели и превозни средства по време на туристическия пакет конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на туристическия пакет, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата.
5.4. При неточно изпълнение на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА по време на пътуването и престоя, Пътуващият уведомява без необосновано забавяне туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително и чрез телефакс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.
5.5. При неспазване на задълженията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира изпълнението и качеството на туристическата програма.

                                                          6.ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация по изпълнението на настоящия договор.
6.2. Съгласно Закона за туризма, при евентуална значителна промяна на Договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА в някоя от съществените му клаузи, , ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен пряко или чрез туристическият агент да уведоми Потребителя за промяната в 2-дневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО:

да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което отразява тяхното отражение върху цената, или

да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение.

В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да избира една от следните възможности:
- Друго пътуване от същото или по-високо качество, ако има такава възможност.
- Пътуване от по-ниско качество. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване.
- Да бъдат възстановени всички платени от туриста суми по договора в 14-дневен срок от датата на уведомлението за отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.3. Крайният срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, за автобусни програми и програми със собствен транспорт, е 10.00 часа на първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който туристът е сключил настоящия договор..
6.4. Пътуващият има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, в разумен срок преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
Предизвестие, отправено не по-късно от 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет, се смята за извършено в разумен срок.

Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация при следните условия:
При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата, туристът следва незабавно да уведоми в писмен или устен вид екскурзовода / представителя на приемащата страна, посочена върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да я документира, като изрично укаже датата на предявяването й. Получилите рекламацията се стремят да разрешат възникналия проблем на място.
В случай, че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самото пътуване, туристът има право в 14-дневен срок след установяване на несъответствието да предяви рекламация.
Рекламациите се разглеждат в срок до 30 (тридесет) дни след получаването им.
6.7. Лични данни. Получените лични данни във връзка с този договор, ще бъдат използвани единствено във връзка с изпълнението на услугите по заявеното пътуване. Те ще бъдат предоставени само при необходимост на подизпълнител/доставчик на съответната услуга съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните).

 
 

                                               7.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1.Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна.

7.2.Всички срокове в настоящия договор се изчисляват, съгласно условията на ГПК.

7.3.Неразделна част от настоящия договор е офертата на туроператора, валидна за съответния период, както и предоставена в писмен вид информация за превоза.

7.4.Потребителят декларира, че е запознат с офертата на Туроператора.

7.5.Настоящия договор се подписа на ........2023 г.

7.6. ТУРИСТЪТ предявява следните специални изисквания, за които  е постигнато съгласие между  страните:............................................................................................................................................                      

 

                          ТУРОПЕРАТОР:                                          ПОТРЕБИТЕЛ:

 

 

 

 

 

 Днес:  .................... в град Благоевград с подписването на тази бланка между: ............................................  като Потребител, от една страна, и Сенатор Травел  ЕООД като Туроператор, от друга страна, се сключва   ДОГОВОР №  ...................... Неразделна част от този Договор са Общите условия описани на гърба на тази бланка-договор.

Договорът се сключва  по чл.80 от ЗТ и изискванията на чл.81 и на чл.87 от ЗТ, с които Потребителят преди сключването на настоящия Договор е предварително запознат.

 Пътуването, посочено в т.1  може да се осъществи само, ако е набран минимален брой от 30 участници. В срок до  1 седмица преди датата на отпътуване, Потребителят ще бъде уведомен, ако този брой не е набран.

Задължителната медицинска застраховка за пътуване в чужбина по чл. 72 от ЗТ се сключва със Уника – Благоевград.

Потребителят има възможност да сключи допълнителна застраховка „Отмяна на пътуване” за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт, които не са включени в цената на пакета.

Потребителят декларира, че му е представен сертификат за сключена от Туроператора застраховка по чл.97 от ЗТ 23019L50001 за периода 1/03/2023 до 29/02/2024 

 ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Предоставям на „СЕНАТОР ТРАВЕЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление : Благоевград, ул. Трети март 20, ЕИК 101794511 доброволно изричното си съгласие за събирането, записването, складирането,  съхранението,  обработването на личните си данни включително и предоставянето им на трети лица, във връзка със сключения между нас договор за организирана почивка.

                                  ПОТРЕБИТЕЛ:                                                         ТУРОПЕРАТОР: